Ajut per al pagament de la taxa d'escombraries adreçat a pensionistes més grans de 60 anys

Ajut per al pagament de la taxa d'escombraries

L'Ajuntament de Sant Joan Despí ofereix un ajut per al pagament de la taxa d'escombraries adreçats a persones grans pensionistes amb menys ingressos. L'ajut es pot sol·licitar fins al 5 de març de 2024 i cobreix la totalitat de l'import de la taxa

d'escombraries, amb l'objectiu de contribuir al benestar de la gent gran amb menys recursos. 

L'Ajuntament estableix un seguit de requisits per accedir a aquesta tipologia d'ajudes que vol reduir les despeses d'aquestes persones. Entre d'altres, s'ha de ser pensionista i tenir més de 60 anys; viure sol o sola i no tenir ingressos mensuals superiors a l'IPREM corresponent a l'any 2023 (600 euros mensuals); en cas de no viure sol o sola, que els ingressos totals de la unitat familiar no superin els 900 euros mensuals (entenent per unitat familiar el conjunt de persones censades en el mateix domicili); no tenir més d’un habitatge ni altres béns immobles. La mesura també beneficia a les persones que viuen de lloguer.

El termini de presentació de les sol·lcituds finalitza el proper 5 de març. L'any 2023, l'exempció del pagament de la taxa d'escombraries va beneficiar 53 persones grans pensionistes de Sant Joan Despí amb menys ingressos.