El 90% de la ciutadania de Gavà, satisfeta de  viure al municipi

El 90% de la ciutadania de Gavà, satisfeta de viure al municipi

El 41% considera que la ciutat ha millorat i el 59% que ho  continuarà fent en el futur 

 

Segons els resultats del Dibaròmetre, enquesta promoguda per la Diputació de  Barcelona efectuada a la ciutadania de la demarcació sobre la percepció de  diversos aspectes del municipi on resideix, el 90% de les gavanenques i  gavanencs estan molt o bastant satisfets de viure a la ciutat. Aquest  percentatge se situa per sobre de la mitjana de la província, 77,8%, i del Baix  Llobregat, que és del 82,2%. 

Aquest grau de satisfacció és lleugerament superior en les dones (un 91,4%  estan molt o bastant satisfetes de viure a Gavà) que en homes (87,9%%). Per  edats, les persones joves (18 a 24 anys) són les que estan més satisfetes de  viure a la seva ciutat, amb un 97,1%; seguides del grup de 35 a 44 anys, amb  un 92,5%. 

Pel que fa a l’evolució de la ciutat, el 41,3% de la ciutadania enquestada  considera que la ciutat ha millorat, un percentatge força superior al del conjunt  de la demarcació, que se situa en el 34,6%. Fins al 58,8% consideren que la  ciutat continuarà millorant (a la província un 55,9%). 

Quant a les bones perspectives, homes i dones comparteixen opinió. Qui  mostra més confiança en el futur és la població jove, on s’arriba al 82,4%. En  els grups d’edat de 25 a 34 i de 35 a 44 anys, el percentatge se situa en el  65%.

Gestió municipal 

L’enquesta també aborda la valoració de la gestió municipal i els serveis, així  com i els problemes que es consideren més greus. En aquest sentit, la gestió  de l’Ajuntament de Gavà rep una valoració força positiva, amb 6,3 punts (tres  dècimes per sobre de la mitjana de la província). La puntuació més elevada  l’atorguen les persones joves, amb 6,8 punts, seguides de les majors de 65  anys. 

Els tres serveis més valorats al municipi són la recollida d’escombraries (7,2  punts), l’enllumenat (7) i la neteja de la ciutat (6,2). Els menys valorats són  l’accés a l’habitatge i l’aparcament, que no arriben a l’aprovat, i les oportunitats  de feina, que obté 5,1 punts. 

La neteja, alhora, se situa com el problema més destacat a Gavà, amb un 11%  de les respostes, seguit de la seguretat ciutadana (9%) i el manteniment de la  ciutat (8%). Amb tot, cal remarcar que la percepció de seguretat a Gavà es  manté per sobre de la mitjana provincial, on el 17,7% l’assenyala com a  principal problemàtica. 

L’Ajuntament aprova en el foment de la participació ciutadana i el compromís  amb el canvi climàtic, si bé suspèn en transparència. Així mateix, la ciutadania  valora amb un 6,1 el servei de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i el 50% ha fet  alguna vegada un tràmit de l’Ajuntament per Internet (al conjunt de la província  és del 44%). 

El Dibaròmetre també detalla que el 58,2% de les persones enquestades  considera que l’estat de l’economia és bo o molt bo, i que el 57% considera que  viu en una ciutat residencial, mentre que un 10,7% la qualifica d’agrícola. 

Pel que fa a mobilitat, Gavà destaca pel fet que el 63,9% opten per anar a peu  per moure’s per Gavà, i el 3% en bicicleta. Els percentatges a la demarcació  són del 57,1 i el 2%, respectivament. 

El Dibaròmetre s’ha dut a terme a través d’una enquesta telefònica a 400  gavanencs i gavanenques que va finalitzar el mes d’octubre.