Resposta de la plataforma *Salvem el Calamot*

Resposta de la plataforma *Salvem el Calamot*

Resposta de la plataforma *Salvem el Calamot* a la campanya de  l'alcaldessa de Gavà,  quan parla d'un "laboratori d'habitatge"

de 2.241 cases als sis anys vinents, a un municipi on la previsió de creixement estimada pel Pla d'Habitatge 2006-2012 era que s'arribaria a 53.411 habitants l'any 2012 i segons dades de l'IDESCAT la població de Gavà a l'any 2020 és de 47.057 habitants (6000 menys que la previsió i 8 anys després) I arribarà als 50.000 al 2033.

Tenint en compte aquestes dades... És un desenvolupament urbanístic sostenible?

O bé s'ignora la Llei d'urbanisme l’article 3 del capítol II  o bé se li vol donar l'esquena.

Citem la Llei "El desenvolupament urbanístic sostenible, atès que el sòl és un recurs limitat, comporta també la configuració de models d'ocupació del sòl que evitin la dispersió en el territori, afavoreixin la cohesió social, considerin la rehabilitació i la renovació en sòl urbà, atenguin la preservació i la millora dels sistemes de vida tradicionals a les àrees rurals i consolidin un model de territori globalment eficient"

Aquest "laboratori" on es parla d'un pla encara més gran "Pla de Ponent amb 4.810 habitatges fora del nucli urbà realment evita la dispersió en el territori, afavoreix la cohesió social i consolida un model de territori globalment eficient? Més que un pla per dotar i garantir habitatge digne per a tots els habitants de Gavà, sembla una gran promoció immobiliària no pensada pel poble ni tenint en compte les seves necessitats.

Segons aquesta concepció tenir sòl disponible, no urbanitzat, seria equivalent a tenir un sòl desaprofitat.... Res més lluny de la realitat. Tenir sòl disponible és una gran riquesa i ho serà més en el futur. Només una visió econòmica a curt termini pot justificar una visió tan miop. Volem "garantir la qualitat de vida de les generacions presents i futures."