Desenvolupament sostenible i la protecció dels drets humans

Desenvolupament sostenible i drets humans

El Pla director de Cooperació, aprovat dimecres pel Ple, permetrà  articular les polítiques municipals de cooperació

internacional amb la  implicació de les entitats locals 

Gavà ja disposa d’un nou Pla Director de Cooperació i Drets Humans. El  document, que va ser aprovat al Ple Municipal, s’ha presentat a les entitats de  cooperació de la ciutat, atès que en els propers anys han de ser protagonistes  en la implantació de la nova estratègia. 

El Pla de Cooperació 2021-2025 prioritza l’assoliment de la justícia de gènere, la  sostenibilitat ambiental davant l’emergència climàtica, i l’educació en valors i  l’accés a l’esport. Es tracta doncs d’un programa plenament alineat amb els  Objectius de Desenvolupament Sostenible i coherent amb les polítiques  públiques municipals. 

Segons el tinent d’alcalde d’Igualtat, Esports i Joventut, Èric Plaza, “aquest  segon pla director té una línia continuista respecte al primer quant a  l’organització de les polítiques municipals de Cooperació. Però també és  més realista, perquè aterra les principals línies d’actuació a desenvolupar  en base a les polítiques que impulsem des de l’Ajuntament i en base a les  iniciatives promogudes per les entitats”. 

Plaza també posa en relleu el fet que la cooperació s’hagi convertit en una  activitat transversal: “A més del Departament de Cooperació també  l’impulsem des d’altres departaments, com el d’Igualtat o el de Medi  Ambient. Això ens ha permès obrir el ventall de projectes, gràcies també a 

la col·laboració i suport d’altres administracions supramunicipals, com la  Diputació de Barcelona o l’Àrea Metropolitana de Barcelona”. 

Els objectius 

El nou Pla parteix d’una diagnosi elaborada a partir de les aportacions de les  entitats de cooperació de la ciutat i de diferents departaments de l’Ajuntament.  Aquesta radiografia posava en relleu la necessitat d’aprofundir en els següents  objectius: 

  • • Promoure la millora de les condicions de vida i el ple acompliment dels drets humans entre els col·lectius i les persones més desafavorides dels països més empobrits 
  • • Generar una ciutadania crítica a Gavà, coneixedora dels processos i les causes que generen l’empobriment, la insostenibilitat i les injustícies a tot el món. 
  • • Enfortir agents i xarxes, i transversalitzar la cooperació com a política pública, millorant la col·laboració amb les entitats locals i altres municipis. 

També s’estableix uns criteris geogràfics bàsics per tal d’orientar les accions  de cooperació internacional. Així, es prioritzen zones com el Marroc, El Salvador,  Etiòpia, els campaments sahrauís, i altres regions d’on procedeixen persones  nouvingudes a Gavà. 

El Pla preveu diverses formes d’executar els projectes de cooperació  internacional i defensa dels drets humans: 

  • • A través de la iniciativa directa per part de l’Ajuntament amb administracions dels països destinataris per a l’adopció de bones pràctiques. 
  • • En concertació amb entitats supramunicipals i en xarxa amb altres municipis.
  • • A través de la iniciativa d’entitats de cooperació de Gavà. Sensibilització ciutadana

El pla preveu reforçar la conscienciació dels gavanencs i les gavanenques per  generar una ciutadania crítica, coneixedora de les causes que generen  l’empobriment, la insostenibilitat i les injustícies al món. 

“No només es tracta de fer cooperació directa sinó també que la gent  entengui la importància de practicar-la. D’aquí que aquest pla reforci les  polítiques educatives, a través de subvencions a projectes de  sensibilització vers la cooperació o a través de la guia educativa”, afirma  Èric Plaza. 

Així, una de les eines per fer-ho possible serà l’educació per la justícia global, que permetrà acostar als infants i joves temes relacionats amb la Cultura de la  Pau, els Drets Humans i la Cooperació.  

El Pla director de Cooperació i Drets Humans també contribuirà a facilitar  l’intercanvi i la generació de coneixements, a través de les xarxes globals de què  l’Ajuntament forma part. 

Fuente: Ajuntament de Gavà