Gavà incrementa les accions d’estalvi i control  d’aigua

Gavà incrementa les accions d’estalvi i control d’aigua

La sequera persistent, especialment a la conca hidrogràfica del Ter-Llobregat,  ha portat el Govern de la Generalitat a declarar l’emergència 1 del Pla  Especial de Sequera. Una fase que restringeix encara més l’ús de l’aigua a  la nostra ciutat.

Des de fa anys, l’Ajuntament de Gavà és especialment curós en el consum de  l’aigua, amb una clara aposta per l’ús d’aigües freàtiques i regenerades i  promovent l’estalvi i un ús responsable per part de la ciutadania. 

Davant del decret d’emergència, cal contenir encara més el consum d’aigua  potable, que queda limitat a 200 litres per habitant/dia de mitjana.  

La nova limitació inclou el consum domèstic, els usos municipals, les activitats  econòmiques, centres sanitaris i les pèrdues de les xarxes de distribució entre  altres. També es decreta la reducció del 80% de l’aigua per a usos agrícoles,  la reducció del 25% per a usos industrials. 

Des d’avui, l’Ajuntament reforça les mesures per fer front a la situació  d’emergència, un pas més per reduir l’ús d’aigua potable tant en serveis com  en activitats, si bé a Gavà els registres de consum es troben per sota de la  mitjana d’altres ciutats i territoris.  

Neteja de carrers i mobiliari urbà 

Amb la situació d’emergència queda prohibit l’ús d’aigua potable per a la neteja  de la via pública. Això obliga a fer servir aigua freàtica per a la neteja de  carrers, voreres i mobiliari urbà, tal com fa Gavà des de fa temps.

Així mateix, l’Ajuntament també continuarà fent servir aigua del subsol per rentar  els vehicles de neteja viària i de recollida de residus (el decret prohibeix el rentat  amb mànega de tota classe de vehicles, tret de fer-ho en establiments  comercials que comptin amb sistemes de recirculació de l’aigua). 

Quant al rentat de façanes i aparadors, només està autoritzat si es fa amb  galleda i esponja.  

Reg de parcs i jardins 

El decret estableix que el reg de jardins, prats, arbres i zones verdes, siguin  públiques o privades, només està permès en risc de supervivència i sempre  amb aigua freàtica o regenerada. 

A Gavà es continuarà fent ús de l’aigua del subsol per preservar l’arbrat i  plantes arbustives. El reg de les zones de gespa continuarà tancat. 

Fonts ornamentals i de boca 

Les prohibicions també afecten el reompliment total o parcial de fonts  ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua. 

Les fonts ornamentals de Gavà continuaran tancades, mentre que a la  bassa del Museu es garantirà la quantitat d’aigua imprescindible per garantir la  supervivència de les espècies que hi habiten.  

Quant a les fonts per al consum humà només poden funcionar aquelles que  disposen d’elements automàtics de tancament, com és el cas de les de Gavà.  No obstant això, l’Ajuntament procedirà a reduir el cabal.  

Noves restriccions als equipaments esportius 

L’afectació més rellevant té a veure amb les instal·lacions esportives  municipals. 

El decret només permet reomplir amb aigua potable les piscines cobertes  inscrites en el cens d’equipaments esportius de la Generalitat, com és el  cas de la Nova Piscina i de la Piscina de can Tintorer, sempre que  s’apliquin mesures que permetin compensar el volum d’aigua emprat.  

És per aquest motiu, que l’Ajuntament tancarà les dutxes de totes dues 

instal·lacions per garantir el seu funcionament.  

Aquesta mesura es fa extensiva a altres equipaments esportius municipals,  com l’estadi municipal la Bòbila, el camp de futbol, i els camps de futbol i  beisbol/softbol de can Torelló. En aquests casos, el tancament de les dutxes  compensarà l’aigua destinada al reg dels camps de gespa natural i  artificial. 

Només quedaran en servei les dutxes dels vestidors del pavelló Jacme  March, de la sala de barri de can Tintorer i de la pista poliesportiva  Marcel·lí Moragas. 

Altres mesures i sancions 

La fase d’emergència 1 també prohibeix la celebració d’actes lúdics, públics o  privats, que comportin la utilització d’aigua susceptible de ser apta per al  consum humà.  

També continuaran tancades les dutxes i rentapeus de les platges. 

En el marc del Decret de la Generalitat, l’incompliment de les mesures  decretades serà sancionat, en compliment del Reglament general del servei  metropolità d’abastament domiciliari d’aigua. Aquestes sancions poden arribar fins als 3.000 euros en funció de la gravetat de l’incompliment. 

Crida a la responsabilitat 

El decret de la Generalitat recomana que el consum domèstic se situï al voltant  dels 90 litres per consum i dia. Per això, l’Ajuntament fa una crida a la  ciutadania perquè faci un ús responsable d’aigua i rebaixi els seus  consums. També a què comuniqui qualsevol pèrdua o ús indegut d’aigua  potable.