El servei de teleassistència supera per primera vegada les 2.000 persones usuàries

El servei de teleassistència supera per primera vegada les 2.000 persones usuàries

La cobertura del servei de teleassistència a Viladecans ha crescut un 25 % en els darrers cinc anys, gairebé un 10 % el 2023, fins a assolir les 2.114 persones. L'Ajuntament ha

ampliat els recursos humans del servei gràcies als fons europeus Next Generation EU, que han possibilitat la contractació recent d'una treballadora social i una administrativa per potenciar la gestió municipal.

L'augment en el servei esmentat és degut a l'estratègia municipal de donar-lo a conèixer i oferir-lo gratuïtament. L'Ajuntament ha emprès un esforç especial per fer córrer la veu i detectar més persones que puguin beneficiar-se d'aquest servei, mitjançant xerrades i el contacte amb altres agents del territori, com entitats locals, i fent visites a domicili a través del programa contra la solitud Nexes, sota la iniciativa Viladecans em Cuida.

Aquest servei de teleassistència l'ofereix la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l'Ajuntament, que assumeix part del seu cost –el 53 % (152.097,57 euros el 2923) davant del 47 % (133.491,51 euros) de la Diputació– perquè no ho hagi de fer la persona usuària.

Amb 1.730 dones i 855 homes, l'edat de les persones usuàries es distribueix d'aquesta manera: de més de 85 anys, s'atenen un total de 1.193 persones (780 dones i 413 homes); entre 65 i 84 anys, 1.282 persones (893 dones i 389 homes), i entre 18 i 64 anys, 110 persones, de les quals 57 són dones i 53 homes. Durant el 2023, el nombre de teleassistències actives va ser de 2.182.

Els ciutadans interessats poden adreçar-se als Serveis Socials municipals que estan ubicats a la masia Can Palmer (avinguda del Mil·lenari, 18). Si compleixen els requisits, un administratiu realitza l’obertura de l’expedient a la plataforma informàtica corresponent, se signa la Llei de Protecció de Dades de tots els membres de la unitat familiar i es fa la petició. Els ciutadans hauran d'anar al metge de capçalera per emplenar un informe mèdic específic de la teleassistència.

Si no es compleixen els requisits que defineix l'Ajuntament, es programa cita amb una tècnica municipal que farà una valoració individualitzada del cas i es decidirà si el ciutadà pot accedir a la teleassistència. Els casos més habituals del servei són persones de 65 anys en endavant, que viuen soles i amb fragilitat a nivell de salut.

Teleassistència avançada

A més del servei de teleassistència bàsica, hi ha la teleassistència avançada, que inclou altres serveis que la persona usuària necessiti, com ara suports tecnològics complementaris dins o fora del domicili, o tots dos, així com la interconnexió amb els serveis d'informació i els professionals de referència dels sistemes sanitari i social, que desenvolupen processos i protocols d’actuació en funció de la situació de necessitat d’atenció detectada.

Serveis complementaris a la teleassistència bàsica que s'ofereixen són els que es detallen a continuació:

- Serveis al domicili

  1. Supervisió remota que pugui interpretar informació amb una configuració personalitzada per a cadascuna de les persones usuàries mitjançant la detecció d'un patró d'activitat i la generació d'un sistema d'alertes i processos d'atenció en funció de la situació detectada, que permeti identificar-ne nivell d’urgència i el tipus d’atenció a prestar i que no estigui inclòs en el supòsit de supervisió remota fora del domicili. En aquest sentit, Viladecans té instal·lat un servei All in one(Tot en un sensor).
  2. Detecció de situacions de risc o emergència per incidència al domicili (fuites de gas, aigua, foc o altres).
  3. Detecció d'alteracions en els hàbits o rutines i d'incidències en relació amb l'activitat de la persona usuària al domicili (per exemple, caigudes). La detecció d‘aquestes incidències pot alertar sobre una situació que necessiti atenció.

Si no es compleix els requisits que defineix l'Ajuntament, es programa cita amb una tècnica municipal que farà una valoració individualitzada del cas i es decidirà si el ciutadà pot accedir a la teleassistència pública. Els casos més habituals del servei són persones de 65 anys en endavant, que viuen soles i amb fragilitat a nivell de salut.

- Serveis fora del domicili

  1. Supervisió remota i detecció de situacions de risc o emergència que permeti identificar el nivell d'urgència i el tipus d'atenció a prestar i que no estigui inclòs en el supòsit de supervisió remota al domicili.
  2. Teleassistència mòbil amb geolocalització.
  3. Definició de processos i protocols d’informació, derivació i actuació en funció de la situació de la persona, en coordinació amb els serveis públics.
  4. Programa de promoció de l'envelliment actiu i saludable.
  5. Protocols especials, com atenció al dol, prevenció de maltractament, prevenció de suïcidi, atenció en situació de contingència i grans catàstrofes o altres.